Výpredaj:
Novinka:
Akcia:
Série:
Výrobcovia:

Odstúpenie od zmluvy


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho


Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, a teda môže vrátiť tovar aj bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.

Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, keď si spotrebiteľ:

a) prevezme všetky časti objednaného tovaru,

b) prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak ide o tovary objednané v jednej objednávke, ktoré sa dodávajú oddelene,

c) prevezme posledný diel alebo posledný kus tovaru, ak ide o tovary pozostávajúce z viacerých dielov alebo kusov,

d) prevezme prvý dodaný tovar, ak ide o tovar dodávaný opakovane počas vymedzeného obdobia.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide napríklad o dodanie tovaru:

a) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, stačí odoslať odstúpenie pred uplynutím 14 dňovej lehoty.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bolo doručené Vaše oznámenie o odstúpení, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar môžete zaslať na adresu: TECHNOTHERM, s.r.o. , U Ševca 220, 022 01 Čadca, alebo priniesť osobne na predajňu spoločnosti TECHNOTHERM s.r.o., U Ševca 220, 022 01 Čadca. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy, taktiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar je potrebné vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ste tovarprevzali. V prípade, že nám bude tovar vrátený nekompletný či poškodený, v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru môžeme vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dní.V osobitných vopred dohodnutých prípadoch si tovar vyzdvihneme.


Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením písomne na adrese TECHNOTHERM s.r.o. , U Ševca 220, 022 01 Čadca, alebo elektronicky na eshop@kupelneslovensko.sk.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:


Odstúpenie od zmluvy

Loading...
Loading...