Výpredaj:
Novinka:
Akcia:
Série:
Výrobcovia:

Spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná zmena prebehla dňa pondelok, 07. októbra, 2019


Prevádzkovateľ

TECHNOTHERM, s. r. o.

Sídlo

U Ševca 220, 022 01 Čadca

Email

pastvova@technotherm.sk


Informácie k spracovaniu osobných dát

TECHNOTHERM, s. r. o. so sídlom U Ševca 220, 022 01 Čadca, IČO 36440868 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.


Zabezpečenie vašich osobných dát

TECHNOTHERM, s. r. o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.


Právo na informácie

Vaším právom je požiadať TECHNOTHERM, s. r. o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).


Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.


Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika


Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.


Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.


Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail pastvova@technotherm.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

TECHNOTHERM, s. r. o.
U Ševca 220
022 01 Čadca


TECHNOTHERM, s. r. o. využíva zodpovednú osobu (DPO) na ochranu osobných dát na zvýšenie dohľadu a kontroly nad spracovávanými osobnými údajmi.

Kontaktné údaje na DPO: Ľubomíra Pastvová, tel.: 00421 905 465 596, e-mail: pastvova@technotherm.sk


Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

  • Vaša Adresa IP

  • Otváraná stránka nášho webu

  • Kód odpovede http

  • Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.


Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.


Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.


Zasielanie noviniek na e-mail

V prípade, že máte záujem od TECHNOTHERM, s. r. o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. TECHNOTHERM, s. r. o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od TECHNOTHERM, s. r. o. nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako TECHNOTHERM, s. r. o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.


Kategória: 1. OBCHODNÁ DOKUMENTÁCIA - veľkoobchod a eshop


1.1. Objednávka e-shop www.kupelneslovensko.sk


Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

NiePrávny základ

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)

Účel spracovania

kompletné vybavenie objednávky a doručenie objednávky

Doba spracovania

2 rokov po ukončení zmluvy

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti1.2. Objednávka e-shop www.technotherm.sk


Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

NiePrávny základ

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)

Účel spracovania

kompletné vybavenie objednávky a doručenie objednávky

Doba spracovania

2 rokov po ukončení zmluvy

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti1.3. Objednávka e-shop www.stavivacadca.sk


Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

NiePrávny základ

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)

Účel spracovania

kompletné vybavenie objednávky a doručenie objednávky

Doba spracovania

2 rokov po ukončení zmluvy

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti1.4. Cenová ponuka odberateľská - eshop www.kupelneslovensko.sk


Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

NiePrávny základ

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)

Účel spracovania

v prípade, že budete požadovať vypracovanie cenovej ponuke z e-shopu www.kupelneslovensko.sk budeme o Vás evidovať osobné údaje

Doba spracovania

do 31. 12. v roku kedy bola cenova ponuka zaslaná

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti1.5. Cenová ponuka odberateľská - eshop www.technotherm.sk


Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

NiePrávny základ

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)

Účel spracovania

v prípade, že budete požadovať vypracovanie cenovej ponuke z e-shopu www.technotherm.sk budeme o Vás evidovať osobné údaje

Doba spracovania

do 31. 12. v roku kedy bola cenova ponuka zaslaná

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti1.6. Cenová ponuka odberateľská - eshop www.stavivacadca.sk


Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

NiePrávny základ

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)

Účel spracovania

v prípade, že budete požadovať vypracovanie cenovej ponuke z e-shopu www.stavivacadca.sk budeme o Vás evidovať osobné údaje

Doba spracovania

do 31. 12. v roku kedy bola cenova ponuka zaslaná

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti1.7. Výdajka interná tovaru zo skladu - eshop www.kupelneslovensko.sk, www.technotherm.sk,www.stavivacadca.sk


Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

NiePrávny základ

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)

Účel spracovania

v prípade, že budete požadovať dodávku tovaru s dopravou, nachystanie tovare pre vlastný odber budeme o Vás evidovať osobné údaje

Doba spracovania

1 mesiac po vydaní tovaru

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti

Príjemcovia

FIREMNÝ DOPRAVCA, EXTERNÝ PREPRAVCA1.8. Faktúra daňový doklad - eshop www.kupelneslovensko.sk, www.technotherm.sk,www.stavivacadca.sk


Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe

NiePrávny základ

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)

Účel spracovania

z dôvodu vystavenia a prevzatia faktúry budeme evidovať osobné údaje

Doba spracovania

10 rokov

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti

Príjemcovia

DANE, EXTERNÝ PREPRAVCAPrávny základ

Zákonná povinnosť

Osobné údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)

Účel spracovania

z dôvodu vystavenia a prevzatia faktúry budeme evidovať osobné údaje

Doba spracovania

10 rokov

Sprostredkovatelia

IT spoločnosti

Príjemcovia

DANE
Loading...
Loading...